Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

Tuchtrecht en reglement

Naast een klachtenreglement hebben wij bij de NWP een tuchtrechtreglement waaraan de leden van onze vereniging zich moeten houden.
Net als bij het KAB bestaat dit tuchtcollege uit verschillen beroepsverenigingen.


Klachten worden in eerste instantie behandeld door het KAB. ( zie onder kopje klachten op onze website)
Helaas komt het soms voor dat een therapeut handelt of nalaat te handelen, wat in strijd is met de zorg die hij/zij als hulpverlener zou moeten bieden ten aanzien van een cliënt. Het gevolg kan dan zijn dat deze cliënt hierdoor (ernstige) schade ondervindt wat betreft zijn /haar gezondheid.

De leden van de NWP zijn overeenkomstig het tuchtreglement, artikel 3, onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van
a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij als hulpverlener en behandelaar behoort te betrachten ten opzichte van:
b. degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen,
c. de naaste betrekkingen van die persoon of personen.
d. enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een goede uitoefening van gezondheidszorg of in strijd met de normen voor de uitoefening van de praktijk als lid van de betreffende vereniging.

Een cliënt kan zich met een klacht wenden tot de klachtencommissie (KAB) waarbij de NWP is aangesloten. De klachtencommissie kan echter alleen een uitspraak doen van gegrond of ongegrond.
Is een klacht zo bezwaarlijk dat deze uitspraak volgens de klachtencommissie geen recht doet aan de cliënt dan kan de KAB de cliënt doorverwijzen naar het tuchtcollege.

Ook is het mogelijk voor cliënten om rechtstreeks een ernstige klacht, zoals hierboven beschreven, in te dienen bij het tuchtcollege.

Het tuchtcollege kan de volgende tuchtrechtelijke maatregelen opleggen:
a. een waarschuwing
b. een berisping
c. een geldboete van ten hoogste € 5.000,00
d. een schorsing van de inschrijving in het ledenbestand van de betreffende vereniging voor ten hoogste vijf jaar
e. doorhaling van de inschrijving in het ledenbestand.

Voor meer informatie betreffende tuchtrecht verwijzen wij u door naar dit document.

De aangesloten verenigingen zijn:

NWP Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst.
NVKH Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie
RCN Register Craniosacraal Therapie Nederland
VNT Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten
Zhong Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde